Všeobecné obchodní podmínky

Datum poslední aktualizace: 17. září 2020

Tyto webové stránky provozuje společnost Vinted, UAB (Identifikační číslo společnosti: 302767152), která sídlí na adrese Švitrigailos 13, 03228 Vilnius, Litevská republika, a která je součástí skupiny Vinted (dále jen „my“, „naše“ nebo „Vinted“). Naše daňové identifikační číslo je LT 10 00 06 91 89 14.

1. UPLATNĚNÍ A VÝKLAD PODMÍNEK

1.1. Následující podmínky musí bezpodmínečně dodržovat každá osoba, která používá webové stránky www.vinted.cz a/nebo mobilní aplikaci s názvem Vinted, dostupnou pro zařízení s operačním systémem iOS a Android (jednotlivě dále jen „Stránky"), bez ohledu na to, zda je registrovaným uživatelem nebo Stránky používá bez registrace (dále jen „Uživatel“). Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste Stránky používat ani je zobrazovat.

1.2. Tyto Podmínky odkazují a zároveň zahrnují následující podmínky, které rovněž platí pro používání těchto Stránek:

1.2.1. Naše Prohlášení o ochraně údajů, jež stanovuje podmínky, za nichž zpracováváme osobní údaje, které o vás získáme nebo které nám poskytnete. Používáním těchto Stránek prohlašujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou správné.

1.2.2. Naše Zásady používání cookies, které obsahují informace o souborech cookies na našich Stránkách.

1.2.3. Pravidla katalogu Vinted a Pravidla fóra, která platí pro vaše interakce na Stránkách, včetně toho, co můžete na Stránkách nabídnout, případného obsahu, jehož nahrání vám můžeme povolit, a případného povoleného kontaktu s ostatními Uživateli těchto Stránek.

1.2.4. Ceník, který stanovuje seznam placených služeb a obsahuje platné ceny a dodatečné podmínky platné pro využití těchto služeb.

1.3. Jakýkoliv neregistrovaný Uživatel si může prohlížet a používat pouze část Stránek a jejích funkcí. Neregistrovaný Uživatel musí za všech okolností dodržovat tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně údajů, Pravidla katalogu Vinted, Pravidla fóra a ostatní závazná pravidla Stránek, a to v rozsahu případného používání Stránek. V zájmu jasného výkladu platí, že výraz Uživatel používaný v těchto Podmínkách rovněž zahrnuje neregistrované uživatele Stránek.

1.4. Pro všechny dotazy v oblasti podpory nás můžete kontaktovat zde: Centrum nápověd. Pro všechny záležitosti týkající se právních otázek nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy legal@vinted.cz.

1.5. Pokud příslušný orgán dojde k závěru, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek či jeho část je neplatné, nezákonné či nevykonatelné, bude takovéto ustanovení v příslušném rozsahu odděleno od zbývajících ustanovení, která budou i nadále platná a vykonatelná v maximálním zákonném rozsahu.

1.6. Služby nejsou určeny osobám mladším 18 let. Pokud jste mladší 18 let, můžete Služby používat pouze na základě registrace svých rodičů či opatrovníků (osoby starší 18 let). Vaši rodiče či opatrovníci pak vždy nesou odpovědnost za dohled nad způsobem, jakým budete Služby využívat, přičemž zajišťují, že dodržujete tyto Podmínky. Pokud se dopustíte jakéhokoliv porušení těchto podmínek, má společnost Vinted právo činit vaše rodiče či opatrovníky odpovědnými.

2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB

2.1. Vinted poskytuje online nástroj, prostřednictvím kterého mohou fyzické osoby nakupovat, prodávat, směňovat či darovat předměty (zboží) a vzájemně spolu komunikovat, a to veřejně i soukromě (dále jen „Služby“). Společnost Vinted může Uživatelům čas od času rovněž zpřístupnit určité dodatečné služby, jak uvedeno v článku 5 těchto Podmínek. Za tyto dodatečné služby pak budou účtovány poplatky uvedené v Ceníku, který společnost Vinted neustále aktualizuje.

2.2. Uživatelé mohou nahrávat své předměty do příslušného Katalogu za účelem jejich prodeje, směny či darování v souladu s Pravidly katalogu Vinted Stránek a zveřejňovat příspěvky na diskuzním fóru Stránek v souladu s Pravidly fóra, případně zasílat soukromé zprávy.

2.3. Stránky představují online nástroj, prostřednictvím kterého mohou fyzické osoby mezi sebou nakupovat, prodávat, vyměňovat či darovat předměty. Společnost Vinted není smluvní stranou transakce uskutečněné mezi kupujícím a prodávajícím, případně mezi dvěma osobami, které se dohodnou na výměně či darování svých předmětů. Společnost Vinted žádné předměty, které jsou zobrazeny na Stránkách, nekupuje, neprodává, nevyměňuje, ani neusiluje o jejich nákup, prodej, výměnu či darování. Stránky pouze uvádí nabídky třetích osob. Společnost Vinted neprovádí předběžnou kontrolu předmětů, které jsou nabízeny prostřednictvím Stránek, ani osob, se kterými může Uživatel na Stránkách jednat. Společnost Vinted není povinna vstupovat do žádných sporů mezi kupujícími a prodávajícími, případně mezi stranami výměny či darování. Sám Uživatel je odpovědný za řádnou kontrolu subjektů, se kterými jedná.

2.4. Tyto Stránky nemohou být používány podnikateli (obchodníky). Pokud podnikatel (obchodník) uzavírá smlouvu se spotřebitelem, uplatňují se přísnější zákonné požadavky než v případě, kdy stranami jsou nepodnikatelské subjekty. Používáním těchto Stránek prohlašujete, že nejste podnikatelem (obchodníkem).

2.5. Jakékoliv úpravy, zpracování, kopírování a/nebo jiné použití obsahu, designu či databází Stránek třetími osobami bez písemného souhlasu společnosti Vinted a/nebo v rozporu s těmito Podmínkami představují porušení autorského práva a jiných práv, což dle platných právních předpisů zakládá odpovědnost příslušných třetích osob.

3. PRÁVA, POVINNOSTI, PROHLÁŠENÍ A ODPOVĚDNOST UŽIVATELE

3.1. Uživatel se zavazuje:

3.1.1. Registrovat se u nás za účelem využívání Služeb, a to vyplněním registračního formuláře po kliknutí na odkaz „Vytvořit účet“ nebo registrací prostřednictvím třetí osoby (např. Facebook nebo Google);

3.1.2. Mít na Stránkách pouze jeden zaregistrovaný účet. Společnost Vinted neumožňuje mít na Stránkách několik účtů. Pokud bude mít společnost Vinted důvodné podezření, že si Uživatel na Stránkách vytvořil (používá) několik účtů, může kterékoliv z dotčených účtů zablokovat či zrušit;

3.1.3. Nepoužívat Stránky za účelem protiprávního jednání, transakcí či podvodů;

3.1.4. Při používání Stránek poskytovat objektivní, poctivé, ucelené a úplné informace o předmětech, které se snaží prodat / vyměnit / darovat (dané informace musí předměty, které jsou předmětem prodeje/výměny/darování, řádně popisovat);

3.1.5. Zajistit, že ceny uvedené v souvislosti s prodejem / výměnou / darováním předmětů a jiné informace o těchto předmětech jsou ekonomicky odůvodněné. Kromě konečné ceny je prodávající oprávněn požadovat, aby kupující příslušných předmětů prodávajícímu kompenzoval přiměřené přepravní náklady (např. poštovné);

3.1.6. Nekopírovat ani jinak používat informace uvedené na Stránkách, které byly nahrány společností Vinted nebo jinými Uživateli;

3.1.7. Nečinit návrhy na nákup předmětů, které byly vyrobeny v rozporu s právy duševního vlastnictví vlastníků registrovaných obchodních známek;

3.1.8. Neporušovat majetková či osobní práva třetích osob (včetně práv duševního vlastnictví);

3.1.9. Nahradit společnosti Vinted jakékoliv ztráty, závazky, náklady či výdaje v souvislosti s případnými nároky třetích osob, které vyplynou ze zneužití Stránek či Služeb ze strany Uživatele, z jejich užívání v rozporu s těmito Podmínkami, případně s takovýmto jednáním souvisejí.

3.1.10. Zajistit, aby informace a údaje poskytované Uživatelem prostřednictvím Stránek, včetně elektronických dat, tj. souborů, počítačových programů, emailů, fotografií, popisů produktů, atd.:

3.1.10.1. nebyly podvodné či nepravdivé;

3.1.10.2. neobsahovaly návrhy na koupi předmětů, jejichž prodej je zakázán či omezen;

3.1.10.3. neporušovaly práva autorů fotografií či jiných oprávněných osob v případě fotografií předmětů zveřejňovaných na Stránkách (zpravidla jde o fotografie, které jsou veřejně dostupné na internetu), a zajistit, aby dané fotografie neobsahovaly žádné odkazy na jiné webové stránky či platformy;

3.1.10.4. fotografie nezobrazovaly osoby, s výjimkou Uživatele samotného, bez souhlasu daných osob se zveřejněním fotografií na Stránkách;

3.1.10.5. neporušovaly požadavky platných právních předpisů (včetně ochrany práv spotřebitelů, ochrany práv duševního vlastnictví, soutěžního práva nebo pravidel pro import/export);

3.1.10.6. nebyly v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy;

3.1.10.7. neobsahovaly viry nebo jiné počítačové programy či soubory, které by mohly narušit standardní fungování Stránek, které by mohly být umístěny na počítačích Uživatelů a poškodit Uživatele či jejich majetek, mohly zabránit Uživatelům používat Stránky, provádět transakce či mohly narušit používání počítačů a/nebo platformy Vinted ze strany Uživatele;

3.1.10.8. neobsahovaly nabídku ke koupi předmětů společně s odkazy na webové stránky, které nabízejí podobné služby jako společnost Vinted.

3.1.11. Že nebude shromažďovat, předávat na paměťová zařízení, zveřejňovat, publikovat či distribuovat údaje Uživatelů či údaje o činnosti Uživatelů na Stránkách, včetně transakcí, cen nebo jakýchkoliv jiných informací týkajících se Uživatelů a jejich používání Stránek.

3.1.12. Neobracet se na společnost Vinted s případnými nároky za uskutečněné transakce, chování Uživatelů na Stránkách nebo chování Uživatelů během realizace transakce.

3.1.13. Uživatel se zavazuje, že nebude zasílat soukromé zprávy, jež by obsahovaly:

3.1.13.1. jakékoliv propagační či reklamní informace;

3.1.13.2. urážlivý obsah, který by byl v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy;

3.1.13.3. nezákonný obsah;

3.1.13.4. spam;

3.1.13.5. jakékoliv zprávy, které by byly jinak v rozporu s těmito Podmínkami.

3.1.14. Uchovávat uživatelské jméno a heslo Uživatele tak, aby tyto informace nezískaly třetí osoby, s výjimkou osob zmocněných Uživatelem k jeho zastupování na Stránkách.

3.1.15. Neprodleně aktualizovat informace o Uživateli uvedené na Stránkách, pokud budou v souvislosti se změnou údajů poskytnutých Uživatelem (zejména v rámci registrace na Stránkách) nepřesné, případně aktualizovat informace o předmětech nabízených k prodeji/výměně/darování.

3.1.16. Neprodleně si změnit heslo pro přihlašování na Stránky, pokud jej získají třetí osoby.

3.1.17. V případě využívání zpoplatněných služeb společnosti Vinted řádně a včas uhradit společnosti Vinted dodatečné placené služby zakoupené dle příslušných sazeb/cen uvedených v Ceníku, a to v okamžiku objednání služeb.

3.2. Používáním Stránek Uživatel potvrzuje, že:

3.2.1. Chápe, že za správnost informací uvedených na Stránkách a dodržování právních předpisů České republiky je odpovědná osoba, která příslušné informace poskytla;

3.2.2. Je dostatečně právně způsobilý, tj. jde o osobu, která dosáhla zletilosti, její právní způsobilost není omezena rozhodnutím soudu a je oprávněna uzavřít a realizovat transakce nabízené na Stránkách;

3.2.3. Nebude se snažit získat neoprávněný přístup k jakýmkoliv funkcím či účtům na Stránkách;

3.2.4. Nebude kopírovat, upravovat či jinak porušovat práva duševního vlastnictví společnosti Vinted ke Stránkám;

3.2.5. Nebude používat informace z jiných webových stránek či kontaktní údaje třetích osob;

3.2.6. Nebude používat důvěrné informace jiných osob bez jejich výslovného souhlasu;

3.2.7. Bude řádně plnit povinnosti uvedené v těchto Podmínkách;

3.2.8. Rozumí, že transakce jsou realizovány Uživateli nezávisle a bez přítomnosti či zprostředkování ze strany společnosti Vinted, přičemž sami Uživatelé jsou odpovědni za realizaci transakcí a za neplnění svých povinností vyplývajících z transakcí;

3.2.9. Rozumí, že placené Služby nabízené společností Vinted jsou hrazeny dle příslušných sazeb/cen uvedených v Ceníku.

3.2.10. Rozumí, že Uživateli může v souvislosti s transakcemi vzniknout daňová povinnost dle platných právních předpisů (např. daň z příjmu, DPH, atd.);

3.2.11. Rozumí a souhlasí, že pokud třetí osoby získají uživatelské jméno a heslo nezbytné k používání Stránek, mohou tyto třetí osoby za Uživatele přijímat povinnosti, přičemž Uživatel se zavazuje takovéto povinnosti převzít a splnit; společnost Vinted není povinna ověřovat totožnost Uživatele nad rámec ověření uživatelského jména a hesla;

3.2.12. Rozumí a bere na vědomí, že je odpovědný za zachování utajení svého uživatelského jména a hesla pro přístup ke Stránkám, přičemž se zavazuje, že bude zachovávat důvěrnost těchto informací a neposkytne je žádným třetím osobám. Pokud Uživatel zjistí, že tyto informace využívají třetí osoby, je povinen o tom co nejdříve informovat společnost Vinted a změnit si své heslo pro přihlášení ke Stránkám;

3.2.13. Rozumí a souhlasí, že společnost Vinted bude nakládat se všemi osobními údaji Uživatele a zpracovávat tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a Prohlášením o ochraně údajů.

3.3. Uživatel má právo informovat společnost Vinted o případném porušení pravidel, ke kterému dle jeho názoru na Stránkách dochází.

3.4 Uživatel je oprávněn požádat písemně o zrušení svého profilu na Stránkách. Společnost Vinted je povinna této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů od doručení žádosti.

4. PRÁVA, POVINNOSTI, PROHLÁŠENÍ A ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VINTED

4.1. Práva společnosti Vinted:

4.1.1. Vinted si vyhrazuje právo dle svého uvážení omezit používání Stránek a stanovit podmínky takového omezení (tj. částečný či úplný zákaz používat Stránky), uložit různé druhy sankcí (např. varování) či blokovat přístup Uživatele na Stránky, a to včetně zrušení jakéhokoliv uživatelského účtu, který byl na Stránkách registrován, a zakázat Uživateli opětovnou registraci na Stránkách za účelem jejich používání, za podmínky, že Uživatel:

4.1.1.1. Poruší tyto Podmínky či nesplní své povinnosti dle Podmínek, Prohlášení o ochraně údajů nebo jakýchkoliv jiných podmínek Stránek;

4.1.1.2. Při registraci či používání Stránek poskytl nesprávné, neúplné a/nebo zavádějící informace;

4.1.1.3. Realizuje prodeje, které jsou vzhledem k jejich objemu, četnosti či jiným parametrům srovnatelné s komerční činností;

4.1.1.4. Úmyslně či vědomě na Stránkách šíří nepravdivé či nesprávné informace, uráží jiné osoby nebo se chová nevhodně;

4.1.1.5. Zneužívá Stránky tím, že maže své informace v rámci účtu, hodnocení účtu Uživatele přidaná ostatními Uživateli, smaže svůj celý účet a vytvoří si nový účet, případně využívá podobné metody k poskytování nepravdivých informací o svém účtu za účelem zneužívání Stránek;

4.1.1.6. Využívá identitu ostatních Uživatelů či se chová jiným protiprávníým způsobem;

4.1.1.7. Připojuje se ke Stránkám ze stejné IP adresy či stejného počítače, který byl zablokován v důsledku porušení Pravidel;

4.1.1.8. Obdržel alespoň tři upozornění ze strany společnosti Vinted, případně se objevily jiné okolnosti, na základě kterých se společnost Vinted rozhodne blokovat či zrušit uživatelský účet za účelem ochrany Stránek a jejich Uživatelů.

4.1.2. Společnost Vinted má právo (nikoliv však povinnost) kdykoliv sledovat jednání Uživatele na Stránkách. Společnost Vinted má právo prošetřit jakékoliv porušení Podmínek a přijmout přiměřená opatření s cílem ukončit, napravit a zabránit dalšímu porušení Podmínek ze strany Uživatelů.

4.1.3. Společnost Vinted má právo kdykoliv dle svého uvážení nebo na základě podnětu či oznámení jiných Uživatelů odstranit ze Stránek předměty Uživatele nabízené k prodeji / výměně / darování či jakékoliv jiné informace Uživatele, případně ceny předmětů, pokud tyto informace dle názoru společnosti Vinted porušují Podmínky či právní předpisy, případně jsou v rozporu s dobrými mravy a/nebo veřejným pořádkem.

4.1.3. Společnost Vinted si vyhrazuje právo kdykoliv provést úpravu jakékoliv informace na Stránkách uvedené u předmětů nabízených k prodeji / výměně / darování (s výjimkou úpravy informací o uživateli), a to (i) v případě zjištění závadnosti jejího obsahu a/nebo zobrazení a/nebo (ii) v případě, kdy usoudí, že takováto úprava je účelná pro zajištění snadnějšího používání Stránek.

4.1.5. Společnost Vinted má právo, nikoliv však povinnost, chránit Uživatele před nepoctivým jednáním na Stránkách a předcházet porušování práv duševního vlastnictví. Společnost Vinted má právo, nikoliv však povinnost, kontrolovat, zda předměty publikované Uživateli v katalogu na Stránkách neporušují právo duševního vlastnictví. Existuje-li podezření, případně společnost Vinted obdrží příslušné informace či námitky, společnost Vinted má právo požádat Uživatele, aby potvrdil, že všechny jím uvedené informace o předmětech publikovaných v katalogu na Stránkách či poskytnutých následně jsou správné, a to zejména prokázání originality značkových předmětů nabízených k prodeji/výměně/darování.

4.1.6. Vinted má právo obdržet odměnu za placené služby dle Ceníku placených služeb, a to ve výši platné v okamžiku objednání placených služeb. Po úhradě poskytne společnost Vinted Uživateli fakturu v elektronické formě. Uživatel toto bere na vědomí a souhlasí, že faktury budou přijímány elektronicky.

4.1.7. Společnost Vinted má právo zasílat Uživatelům obchodní a jiné informace, pokud s tím Uživatel souhlasí při registraci či později a souhlas se zasíláním informací o nabídkách společnosti Vinted je Uživatelem udělen předem. Uživatel má právo odmítnout příjem informací obchodního rázu, přičemž tato skutečnost nebrání v používání Stránek. Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat v nastavení svého uživatelského účtu.

4.1.8. Vinted má právo jednostranně ukončit, pozastavit nebo převést na třetí osoby práva provozovat Stránky, přičemž bude Uživatele o takovémto ukončení, pozastavení či převodu informovat.

4.2. Pokud společnost Vinted, jakožto správce Stránek, zjistí jakékoliv porušení Podmínek ze strany Uživatele, případně je o takovémto porušení informována, má právo provést z vlastního podnětu šetření a přijmout příslušná opatření (dle ustanovení článku 4.1 těchto Podmínek). Společnost Vinted však není povinna rozhodovat o sporech mezi Uživateli nebo se řešení takovýchto sporů účastnit.

4.3. Společnost Vinted potvrzuje, že práva ke Stránkám a veškerému jejich obsahu (databázím) představují vlastnictví společnosti Vinted, případně Vinted oprávněně užívá práva poskytnutá třetími osobami.

4.4. Společnost Vinted není odpovědna za informace zveřejněné na Stránkách Uživateli, ani za obsah těchto informací.

4.5. Společnost Vinted není odpovědna za kvalitu, množství, správnost popisu a/nebo úplnost předmětů prodávaných či nakupovaných prostřednictvím Stránek a/nebo jiných služeb společnosti Vinted.

4.6. Společnost Vinted není odpovědna za přesnost či úplnost informací poskytovaných Uživateli na Stránkách a/nebo za soulad těchto informací se zákonnými požadavky.

4.7. Společnost Vinted není odpovědna za případné nevhodné a/nebo protiprávní jednání Uživatelů.

4.8. Společnost Vinted není odpovědna za jakékoliv majetkové či nemajetkové škody, které Uživatelům či jiným fyzickým či právnickým osobám případně vzniknou a které by mohly přímo či nepřímo souviset s informacemi uvedenými na účtech či v komentářích Uživatelů, případně s informacemi uvedenými v rámci jiných platforem Stránek.

4.9. Společnost Vinted není odpovědna za případy, kdy fotografie zveřejněné Uživateli za účelem propagace či inzerce jejich předmětů nabízených na Stránkách k prodeji / výměně / darování případně porušují autorská práva.

4.10. Společnost Vinted není odpovědna za porušení právních předpisů, kterého se jakýmkoliv způsobem dopustí Uživatel, ať již jde o dřívější či současné protiprávní jednání Uživatele.

4.11. Společnost Vinted není odpovědna za jakékoliv poruchy Stránek nebo jejich databází, případně za ztráty způsobené Uživatelům nebo jiným fyzickým či právnickým osobám v důsledku technických problémů a/nebo obtíží či jiných událostí, kdy Uživatel nemůže Stránky používat (přerušení internetového připojení, porucha hardwaru, telekomunikačního zařízení či jiného vybavení, atd.).

4.12. Společnost Vinted není odpovědna za případy, kdy Uživatelé na Stránkách používají obchodní známky, přičemž nemůže být odpovědná za případné porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných platných právních předpisů, pokud se Uživatelé takového jednání dopustí.

5. PLACENÉ SLUŽBY A JEJICH ÚHRADA

5.1. Ačkoliv je registrace, nabídka předmětů k prodeji/výměně/darování v rámci platformy Vinted a mnoho dalších služeb Vinted nabízena Uživatelům bezplatně, může společnost Vinted dle svého výhradního uvážení Uživatelům nabízet dodatečné placené služby (dále jen „Placené služby“).

5.2. Seznam placených služeb a ceny za takovéto služby jsou uvedeny v neustále aktualizovaném Ceníku. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč).

5.3. Společnost Vinted je oprávněna jednostranně upravit ceny placených služeb uvedených v Ceníku.

5.4. Konečné ceny za nabízené placené služby společnosti Vinted budou Uživateli jasně oznámeny před schválením objednávky konkrétních placených služeb.

5.5. Uživatelé mají právo objednat si placené služby nabízené společností Vinted v souladu s těmito Podmínkami a jinými podmínkami platnými pro placené služby, pokud jsou uplatňovány.

5.6. Kupující musí společnosti Vinted placené služby uvedené v Ceníku uhradit kreditní či debetní kartou, a to prostřednictvím platebních služeb na Stránkách. Pro zpracování vašich úhrad a uchování informací o vaší kreditní/debetní kartě či podobných informací využíváme externího poskytovatele služeb, pro více informací navštivte naše Prohlášení o ochraně údajů.

5.7. Vinted má právo zablokovat Uživatele, pokud se lze důvodně domnívat, že Uživatel použil ztracenou kreditní/debetní kartu nebo použil kreditní/debetní kartu, aniž by k tomu byl zmocněn oprávněnou osobou, a to s cílem zabránit případným ztrátám společnosti Vinted.

6. ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

6.1. Za následujících okolností můžeme čas od času tyto Podmínky změnit, přičemž na této stránce zveřejníme jejich upravenou verzi:

6.1.1. Implementace změn či očekávaných změn příslušných právních předpisů či regulatorních požadavků;

6.1.2. Implementace případného rozhodnutí soudu, regulátora či jiného oprávněného orgánu;

6.1.3. Zajištění vyšší transparentnosti či přiměřenosti těchto Podmínek;

6.1.4. Implementace změn ve způsobu našeho podnikání;

6.1.5. Oprava případných chyb, které později objevíme;

6.1.6. Reakce na změny tržních podmínek nebo obvyklé praxe v rámci odvětví.

6.2. Vinted bude o méně významných změnách těchto Podmínek (např. nové služby) informovat tak, že na Stránkách zveřejní příslušné oznámení.

6.3. Vinted bude Uživatele informovat o podstatných změnách těchto Podmínek 7 dnů před jejich změnou, a to e-mailem zaslaným registrovaným Uživatelům a umístěním banneru na Stránky.

6.4 V případě, že Uživatel nesouhlasí s obsahem změněných Podmínek, má právo požádat společnost Vinted o zrušení uživatelského účtu. Společnost Vinted je povinna této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů od doručení žádosti.

7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

7.1 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

7.2 Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů před Českou obchodní inspekcí, včetně možnosti podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici na internetové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

7.3 S ohledem na skutečnost, že společnost Vinted není dle čl. 2.3 Podmínek smluvní stranou smlouvy uzavírané mezi Uživateli, Uživatelé berou na vědomí, že úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se nevztahuje na vztahy mezi Uživateli. Postup dle tohoto článku je možné použít pouze ve vztahu mezi společností Vinted a Uživatelem.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky.

8.2. Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na Stránkách.

8. PAYING FOR ITEMS 

8.1 Price List. VINTED is authorized to collect fees for the Services in accordance with the prices indicated in the Price List. VINTED may, in its sole discretion, update the Price List from time to time (an updated may include price changes) as per Section 1.5 of these Terms. Price List changes will not apply to ongoing Transactions (i.e., Transactions for which a Buyer has already made a payment).

8.2 Currency; Taxes. All prices on the Site are expressed in the Czech Crowns ("CZK"), including any applicable VAT, if applicable.

8.3 Payment Methods. Purchases using the “Buy now” button can be made by a credit card, debit card or any other payment method that is available via the Integrated Payment Service on the Site at the time the Transaction is conducted (for more information on integrated payments please see Section 6). If the Buyer concludes the Transaction outside of the Site directly with the Seller and without using the Site’s “Buy now” button, the payment method and the purchase transaction depends on the private agreement between the Buyer and the Seller and is done at the risk of the Users. VINTED is not responsible for, and disclaims all liability arising out of or related to, transactions conducted off the Site.

9. INTERACTION AND MESSAGES ON THE SITE

9.1 Private messages.

The exchange of Private Messages between Users is for the purpose of exchanging information between Users regarding the Items in the Catalog. If a User sends Private Messages to another User, he/she must not send:

 1. messages or information that feature advertising;
 2. content spreading viruses, worms, or other malicious codes;
 3. spam or mass mailing messages of any kind (e.g., when a message is sent to more than five Users simultaneously or when the same message is copied and sent to Users who have not asked to receive the message);
 4. messages containing content contrary to good moral standards and public order; inappropriate, insulting or defamatory messages; or messages otherwise regarded as incompatible with these Terms and the interests of Users;
 5. messages of an unlawful nature or otherwise intended to cause harm to other Users and/or the Site; or
 6. messages that may qualify as harassment of any kind whatsoever.

VINTED may use (automated) software that is designed to detect contents of Private Messages that are contrary to good moral standards and public order or that are inappropriate, insulting, or defamatory. If the automated software detects a Private Message containing any such content, without limiting other remedies available to VINTED, (i) the Private Message and User may be blocked and/or the Private Message may be hidden from the User to whom it was sent and (ii) the User who sent such Private Message may receive a warning reminding the User of his/her obligation to comply with these Terms and informing the User that VINTED may take further steps such as suspending the User's Account in case of further violations. VINTED’s use of such automated software does not create a monitoring obligation on VINTED nor an obligation to actively search for unlawful activities and/or content on the Site and, to the extent permitted by the applicable law, does not give rise to any liability on VINTED. 

9.2 User Reviews.

A User has the right to write a review concerning another User only if a Transaction was completed between the Users. The review may be published on the Site. No compensation is given to Users or to VINTED in exchange for online reviews. A User’s review on another User must always be fair and honest. Lies and insults are forbidden. VINTED does not check reviews prior to publication on the Site by Users.

If any review that has been published on the Site is inappropriate or abusive or otherwise does not comply with these Terms, Users may report the review to VINTED in accordance with the reporting procedure described in Section 10.5 below. Upon request of a User, VINTED has the right, but is not obligated to, remove from the Site any review that violates these Terms or the rights of other Users. Additionally, VINTED may block the account of any User who provides a review that does not comply with these Terms, as set forth in Section 12.1. 

Only Users may write and post reviews on the Site. Visitors do not have the right to write and post reviews on the Site.

9.3 Forum.

Both Users and Visitors may consult the Forum, but only Users may post messages to the Forum. Before using the Forum, each User and Visitor must read the Forum Rules. Users and Visitors must comply with the Forum Rules when using the Forum. Users and Visitors are responsible for the messages they post in the Forum, and Users and Visitors should not share any confidential or private information in the Forum. VINTED is not responsible for Content in the Forum (or for what Users and Visitors do with such Content). VINTED is not responsible if the identity of a User who has posted a message or a topic in the Forum is made public.

10. VISITORS’ AND USERS’ RESPONSIBILITIES

10.1 All Visitors and Users are fully responsible for all content they upload or publish on (or transmit via) the Site and, if applicable, for the Items they offer, sell, exchange, donate, or transfer to other Users via the Site, as well as for all Transactions undertaken by them with other Users and  any disputes that result from such Transactions. Without limiting the foregoing, Users are responsible for all text, information, descriptions, photos, details, and other content they provide in Item listings, Forum postings, Private Messages, feedback, and otherwise post, publish, transmit, or share on or via the Site (collectively, "Content").

10.2 Visitors and Users must respect all applicable laws, rules and regulations when using the Site. Visitors and Users must in particular refrain from (i) violating the rights of third parties; (ii) violating intellectual property rights or listing counterfeit items; (iii) listing Items that violate laws or regulations; (iv) inciting offences or crimes, discrimination, hate or violence based on race, ethnic origin or nationality; (v) communicating incorrect information or confidential information; (vi) making defamatory comments; (vii) committing actions that might place minors in danger; (viii) publishing the personal data of other individuals or breaching privacy rights; (ix) usurping the identity of someone else; or (x) uploading or otherwise inputting any Content that is unlawful, false, or inaccurate. Users must act and use the Site in good faith. 

10.3 If any User or Visitor reports any misconduct of another User or Visitor to VINTED, VINTED may provide assistance to the affected party. VINTED will also cooperate with local authorities if required. In the event that a User or Visitor does not comply with Section 10.2 or otherwise violates these Terms, the User or the Visitor recognizes and accepts that he/she is solely responsible for any and all resulting direct and indirect losses of third parties or VINTED. Consequently, the User or the Visitor recognizes and accepts that, in its capacity as a hosting provider, VINTED will under no circumstances undertake any verification of the Content and the Items listed in the Catalog, and, to the extent permitted by applicable law, will under no circumstances be held responsible for any damages or losses suffered by Visitors or Users and/or third parties. In particular, without this list being exhaustive, VINTED will not be held responsible for: (i) actions or omissions of Visitors or Users; (ii) the appropriateness, accuracy, exhaustiveness, and/or legality of any Content; or (iii) the safety, quality, and quantity of Items that Users sell, buy, exchange, or donate via the Site nor the conformance of an Item with the description given.

10.4 VINTED is not responsible for the Content of Users. Users are responsible for their Content. VINTED has the right, but not the obligation, to remove Content from the Site that VINTED determines violates, or is likely to violate, applicable laws and/or these Terms and VINTED may take action against the User, including, but not limited to, by suspending or terminating the User’s Account, as provided for in Section 12. 

10.5 If any User or Visitor (i) identifies any Content condoning crimes against humanity, inciting racial hatred, violence and/or terrorist acts, concerning child pornography, or any other unlawful content or (ii) identifies any Content that the User or Visitor believes might violate these Terms and/or their rights and/or the rights of a third party (e.g. counterfeiting, insult, breach of privacy rights, product safety issue), the User or Visitor must immediately inform VINTED by:

 1. Contacting VINTED via the contact form; or 
 2. sending an email to the address legal@vinted.cz.

If such Content is reported, VINTED reserves the right to suspend immediately, without notice, the account of the User (including any in-progress transactions) and remove the Content, as provided for in Section 12 of these Terms. 

10.6 If there is a product safety issue with an Item, Users are advised to stop using the Item. 

11. OBLIGATIONS OF USERS

11.1 A User agrees to comply with the following rules when using the Site:

 • when registering on the Site, to provide only truthful information about himself/herself (including, without limitation, with respect to his/her name and email address);
 • to register on the Site only once and not to create more than one Account (however, if a third party obtains access to a User’s Account, the User may create another Account, but only after the User has informed VINTED about the third party access and VINTED has blocked the original Account);
 • not to use the Site with the intent to undertake unlawful or fraudulent actions or transactions;
 • when using the Site, to provide objective, correct, exhaustive, and detailed information about Items being sold, exchanged, or donated;
 • to ensure that the price proposed for the exchange and/or the sale of Items, as well as other information regarding Items, is correct;
 • not to copy any content or information appearing on the Site and uploaded by VINTED or another User of the Site;
 • not to use any content or information appearing on the Site for any unlawful purpose; 
 • not to share, publish, or otherwise use misleading or incorrect information and/or data;
 • not to encourage the acquisition of any goods where the sale or possession of the goods is forbidden or restricted;
 • not to share, publish, or otherwise use any photographs (i) for which the respective User does not have the intellectual property rights (e.g., photos taken by third parties and found on the Internet) or (ii) which contain links to other websites;
 • not to share, publish, or use photographs (i) in which any person other than the respective User is visible (unless the other persons have consented to the User sharing, publishing, and using the photograph in connection with the Site); or (ii) which are or may be considered contrary to good moral standards and/or public order (for example erotic photographs, pornographic photographs, or photographs with violent contents);
 • not to offer, sell, buy, exchange, donate, and/or otherwise transfer Items in breach of the intellectual property rights of third parties (e.g., do not use trademarks or copyrighted material (including photos or text) that is owned by someone else without the owner’s prior written permission);
 • not to violate the rights of ownership and/or the personal rights of third parties (including intellectual property rights);
 • not to impersonate any person, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with any person or entity;
 • not use the Service in a manner that may undermine the purposes of the Site, such as trading reviews with other Users or writing or soliciting false or misleading reviews;
 • not to intimidate or harass another, or promote sexually explicit material, violence or discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation, or age;
 • not to violate any applicable laws, rules, and/or regulations;
 • not to act contrary to public order and/or good moral standards;
 • not to share, publish, or otherwise use programs and/or computer files that contain viruses or that might (i) disrupt the normal operation of the Site and/or the Services, (ii) infect the computers of Users and, therefore, lead to losses for Users or their assets, or (iii) prevent any User from using the Site, the Services, or the User’s computer;
 • not to offer, post, share, and/or otherwise promote links to other websites and/or companies that provide similar services to those offered by the Site nor to websites and/or companies whose content or activity is illegal or contrary to VINTED’s content policies;
 • not to incorporate the Site or any portion thereof into any other program, product, or service;
 • not to mine data, screen scrape, or crawl any part of the Site;
 • not to disassemble, decompile, or reverse engineer any part of the Site;
 • not to interfere with or attempt to interfere with the proper working of the Site, disrupt the Site or any networks connected to the Site, or bypass any measures VINTED or its service providers may use to secure or prevent or restrict access to the Site;
 • not to adapt, copy, vary, edit, distribute, or commercialize any content in the Site without the prior written consent of VINTED;
 • not to collect, hold, transmit to third parties, make public, publish, or disclose data of the Users of the Site or data on the actions of Users of the Site, including Transactions (e.g., their number, type, price, etc.), if the data becomes available following an unlawful action or an omission or by breach of these Terms by any Visitor or User of the Site; or 
 • not to collect, hold, transmit to third parties, make public, publish or disclose information that appears on the Site, if doing so may affect the rights of other Users (this restriction does not apply to the "share" function which exists on the Site and on VINTED Social Networks Accounts and enables Users to share content that is publically available on Site and on VINTED Social Network Accounts).

11.2 The User agrees to keep his/her Account login details and password confidential and not disclose his/her login details or password to any third parties (except for persons who the User authorizes to use his/her login details and password). A User is solely responsible (to us and to others) for all activity that occurs under the User’s Account. If a User knows or suspects that any unauthorized third party knows the User’s password or has accessed the User’s account, the User must promptly notify VINTED via the contact form.

11.3 The User agrees to immediately update any information on the Site that is no longer current or accurate, including information provided by the User while registering on the Site and information in the User’s Account, as well as information on the Items listed in the Catalog. 

11.4 When using the Site, the User or Visitor represents:

 • that he/she (i) is an individual 18 years old or older (or, if not, that a parent or guardian has accepted these Terms on his/her behalf and agrees to be responsible for his/her use of the Site), (ii) uses the Services of the Site only for his/her personal benefit and not for any professional activity, and (iii) has full capacity and all the rights necessary to carry out Transactions on the Site;
 • that he/she accepts and complies with these Terms;
 • that he/she understands that he/she is fully responsible for the Transactions conducted on the Site;
 • that he/she understands that when ordering an Item, he/she commits to buy or exchange (as applicable) the Item and that his/her failure to complete the Transaction may obligate him/her to reimburse the Seller for losses suffered by the Seller; and
 • that he/she understands that he/she must pay VINTED the applicable fee set forth in the Price List if he/she decides to use any Additional Services.

12. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF VINTED 

12.1 VINTED’S Right to Restrict Access to the Site. VINTED may prohibit a User or Visitor from accessing or using some or all of the Site, suspend or deactivate a User’s Account, and/or prevent a User or Visitor from registering (or, where applicable, re-registering) on the Site for any reason with or without prior notice. Some reasons that VINTED may exercise this right include if the User or Visitor:

 • violates, or breaches their obligations under, these Terms, including if a User or Visitor:
 • provides incorrect, misleading, and/or incomplete information when registering or using the Site;
 • deliberately and intentionally discloses incorrect information on the Site, insults other people, or acts in an inappropriate manner;
 • uses the identity of other Users or otherwise misrepresents himself/herself;
 • uses the Site for commercial purposes;
 • sells, exchanges, or donates (or attempts to sell, exchange, or donate) any Item that does not comply with the Catalog Rules or that is listed on ADYEN N.V.'s List of Prohibited Products and Services;.
 • logs-in from the same IP address or from the same computer as one that was blocked by VINTED because of violations of these Terms; 
 • uses the Services in a manner that violates any laws, regulations, or rules or is likely to have serious consequences for the health, safety, property, or legitimate economic interests of other Visitors or Users or VINTED; 
 • uses the Site in connection with any scam or fraudulent activity; or
 • abuses or misuses the Site in any manner.

Additionally, VINTED may decide to exercise its rights under Section 12.1 if:

 • VINTED is subject to a legal or regulatory obligation that requires VINTED to terminate access or use of the Site by a User or a User’s Account; 
 • VINTED exercises a right of termination under an imperative reason pursuant to applicable laws; or
 • there is a risk to the security and technical operation of the Site or VINTED’s IT system. 

12.2 No Right to Register. If VINTED blocks a User and/or de-activates a User’s Account, such User does not have the right to re-register on the Site. 

12.3 VINTED’s Right to Remove Items In the Catalog and Content from the Site. VINTED may immediately, without prior notice, delist or remove from the Site any Item listed by the User in the Catalog or any other Content provided by the User if the Item or Content:

 • is unlawful (e.g. counterfeit items, infringing Content);
 • is contrary to good moral standards or public order; 
 • is listed or posted by a Professional Seller; or
 • otherwise violate these Terms or any applicable law, rule, or regulation.

12.4 Notification of Authorities. Nothing in these Terms or our Privacy Policy hinders or prohibits VINTED from investigating any violation of these Terms and/or informing appropriate governmental authorities of any violation of laws, rules, or regulations. VINTED may cooperate with governmental authorities in connection with the foregoing including, but not limited to, by conducting investigations,  collecting evidence and/or disclosing information about Users (e.g., User account data, transaction records You hereby waive and hold harmless vinted and its affiliates and service providers from any claims resulting from any action taken by vinted or its affiliates or its or their service providers during, or taken as a consequence of, such investigations or actions of law enforcement authorities.

12.5 Appeal. In the event that VINTED exercises its rights under Section 12.1 or Section 12.3 above and an affected User or Visitor disagrees with VINTED’s decision, the User or Visitor can contact VINTED and provide VINTED with additional information using the contact form.

12.6 Determination of Breach. To the extent permitted by applicable laws, VINTED has the sole right to determine whether a User or Visitor is in breach of these Terms.

12.7 Taxes.  Sellers and any other Users, if applicable, shall be solely responsible for compliance with any applicable tax laws and filing requirements. In no event shall VINTED be responsible for tax related obligations incumbent on Users and VINTED shall not be required to (i) inform Users about any tax or other duties (ii) assist with filing obligations (iii) pay any applicable taxes or other duties.

12.8 Changes to the Site. VINTED may, at any time, make changes to the Site, including by re-organizing the Catalog, adding or removing or adjusting advertising spaces, or modifying the formatting or display of Items, subject to these changes not substantively amending the Content provided by the User, in order to make the Site more user-friendly or to otherwise improve the Site. 

12.9 News. VINTED may, at any time, publish News or other communications on the Site. Some offers, competitions, contests, games, or promotions may have special terms and conditions. In the event of any inconsistency between these Terms and the special terms and conditions, the special terms and conditions will prevail solely with respect to the context of the applicable offer, competition, contest, game, or promotion.

12.10 Ending or Suspending the Operation of the Site. VINTED may at any time end or suspend the operation of the Site.

12.11 Holiday Status; Removal of Dormant Items. VINTED may apply a “Holiday” status to any User who has been inactive for a reasonably long period of time (e.g., 60 days or more). When a User has a Holiday status, Items listed by such User will be hidden from other Users. Additionally, VINTED reserves the right to remove Items listed by any User if such Items were not sold (or exchanged or donated) for a substantially long period of time. Prior to the application of Holiday status and/or the removal of any Items, VINTED will send a notice to the User. Such notification will inform the User of the upcoming change to the User’s status and/or listed Items and allow the User to reject such change (provided that the User is not otherwise in violation of these Terms). The User will need to inform VINTED of its rejection of the change within the notification period stated in the notice. If the User fails to reject that change within the notification period, the User will be deemed to have accepted VINTED’s change to the User’s status and/or removal of listed Item(s).

12.12 User Experience Testing.  From time to time, VINTED may perform testing on the Site, which may include transactions with Users, to enable VINTED to evaluate and improve the Site’s user experience (e.g., VINTED buying an Item as if VINTED were a User). VINTED has no obligations to provide Users with notice of testing or to make any disclosures to Users related thereto.

12.13 Rights arising from defective performance. VINTED is not in any way responsible or liable for any rights arising from defective performance by the Buyer and/or the Seller in relation to the Transaction. As regards the Services provided by VINTED, the User has statutory rights arising from the defective performance, in particular under the statutory conditions a right to a reasonable price reduction or the right to withdraw from the Agreement. You may exercise your rights by contacting us as described in Section 18.8. 

13. INTELLECTUAL PROPERTY 

13.1 VINTED IP. Except for Content of Users, as between you and VINTED, VINTED and its affiliates own all right, title, and interest in and to the Site (including all intellectual property rights therein), including in its system (the Catalog, its transmission, etc.), in the layout and design of the Site, in the software used by and for the Site, and in the trademarks and domain names used by and for the Site (collectively, “VINTED IP”). Using the Site does not give you ownership of any VINTED IP. Except as permitted by the functionality of the Site and the Services, you may not otherwise use any content from the Site (other than your Content) unless you obtain permission from the owner of such content or your use of such content is otherwise permitted by law. You may not remove, obscure, or alter any legal notices displayed in the Site. VINTED is our trademark and you may not use any of our trademarks without our prior written consent. Subject to your compliance with these Terms, you are hereby granted a non-exclusive, limited, non-transferable, non-sublicensable, revocable license to access and use the Site. We reserve all rights to VINTED IP that are not expressly granted herein. 

13.2 License to Content. You hereby represent and warrant that you are the exclusive owner of all Content. Whenever you submit Content to or through the Site, you grant to VINTED and its affiliates a worldwide, royalty-free, non-exclusive, sub-licensable, unlimited, irrevocable, transferable, and perpetual license to use, copy, reproduce, display, and adapt the Content. You acknowledge and agree that VINTED and its affiliates may use Content on any known or unknown media to date, including, without limitation, TV, paper, the Internet (e.g., in banners and articles, on other websites), and social networks (including VINTED Social Networks Accounts), for operational, commercial, advertising, or any other purpose. 

13.3 Site Feedback. We welcome feedback, comments, and suggestions for improvements to the Site (“Site Feedback”). You acknowledge and expressly agree that any contribution of Site Feedback does not and will not give or grant you any right, title, or interest in the Site or in any such Site Feedback. All Site Feedback becomes the sole and exclusive property of VINTED, and VINTED may use and disclose Site Feedback in any manner and for any purpose whatsoever without further notice or compensation to you and without retention by you of any proprietary or other right or claim. You hereby assign to VINTED any and all right, title, and interest (including, but not limited to, any patent, copyright, trade secret, trademark, show-how, know-how, moral right, and any other intellectual property right) that you may have in and to any and all Site Feedback.

14. PERSONAL DATA

The Privacy Policy, available at the link https://www.vinted.cz/privacy-policy, describes how VINTED handles information that VINTED collects or that you provide to VINTED relating to you through your access and use of the Site. The Privacy Policy and each part thereof do not constitute contractual clauses and are not integrated into these Terms.  Please read the Privacy Policy.

15. GOVERNANCE AND DISPUTE RESOLUTION

15.1 Applicable Laws. These Terms, and any dispute or claim resulting from or in connection with these Terms will be governed by the laws of the Czech Republic.

15.2 Disputes. In the event of a disagreement between VINTED and you, VINTED encourages you to reach out to VINTED to find an amicable solution. To do so, you may: 

 1. Deliver a written complaint to VINTED’s Customer Service Department using the contact form
 2. In the event the dispute is not satisfactorily resolved through VINTED’s Customer Service Department, please email legal@vinted.cz and, within a reasonable period of one (1) month from our receipt of your email, we will use good faith effort to try and resolve the dispute in an amicable manner.
 3. In the event the dispute is still not satisfactorily resolved, you may seek resolution through the judicial system. 

15.3 ODR. The European Commission has set up a dispute resolution platform to collect possible consumer complaints following an online purchase and to forward them to the competent national dispute resolution body. This platform is available here: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Our e-mail address is: legal@vinted.cz.

15.4 ADR If the Agreement is performed in the Czech Republic and you are a consumer, you are entitled to an of out-of-court settlement of consumer disputes by the Czech Trade Inspection, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, or another entity authorized by the Ministry of Industry and Trade. More detailed information on the out-of-court settlement of consumer disputes before the Czech Trade Inspection, including the possibility of submitting a motion to initiate an out-of-court settlement of consumer disputes, is available at https://www.coi.cz/informace-o-adr/. With regard to the fact that VINTED is not a party to the contract concluded between the Users, the Users acknowledge that the regulation of out-of-court settlement of consumer disputes does not apply to relations between the Users. The procedure according to this article can be used only in the relationship between Vinted and the User.

16. TERMINATION

16.1 Termination By A User. A User may end his/her relationship with VINTED at any time with immediate effect; however, the User will remain obligated for fulfilling all of the User’s obligations that resulted from Transactions the User entered into before the end of the User’s relationship with VINTED. A User may end the User’s relationship with VINTED by cancelling the User’s Account or by sending a written cancellation notice to VINTED in accordance with Section 18.8. 

16.2 Termination By VINTED. VINTED may end its relationship with a User in connection with VINTED exercising its rights as described in Section 12.1 or for any other reason. VINTED will endeavor to provide the User with notice at least thirty (30) days prior to the date of termination, unless VINTED determines that immediate termination is required by law or is necessary to avoid damages to (or mitigate damages for) VINTED. 

16.3 Responsibility for Preserving Your Content. If you choose to deactivate your Account or your account is terminated by us for any reason, you will not be able to reactivate your Account. We recommend that you save copies of your Content or other information associated with your Account on your personal device.

16.4 Survival. Upon termination of your Account, any provision of these Terms which, by its nature or express terms should survive, will survive such termination.

17. LIABILITY LIMITATIONS; WARRANTY DISCLAIMERS

17.1 Nothing in these Terms limits or excludes VINTED’s liability to you for death or personal injury caused by VINTED’s gross negligence or willful misconduct, or any other type of liability which cannot be lawfully excluded or limited. 

17.2 Your use of the Site is entirely at your own risk. The site is provided “as is” and VINTED makes no warranties or representations with respect to the site, in particular VINTED does not represent or warrant that

 • your use of the site will meet your requirements;
 • your use of the site will be uninterrupted, timely, secure, or free from error;
 • defects in the operation or functionality of the site will be corrected. 
 • any content on the site or any information obtained by you as a result of your use of the site will be accurate, reliable, complete, up-to-date, or suitable for any purpose; or
 • the site is free of error or omission.

17.3 To the fullest extent permitted by law, VINTED hereby disclaims all warranties of any kind, whether express or implied, statutory, or otherwise, including but not limited to any warranties of merchantability, non-infringement, and fitness for a particular purpose. 

17.4 VINTED provides an online facility to introduce individuals to one another to enable the purchase, sale, exchange, and donation of items between them and to enable them to communicate with one another in public and in private. Buyers, Sellers and parties to an exchange or donation are solely responsible for Transactions entered into using the Site.

17.5 VINTED is not responsible for any action or inaction of Users of the Site, or content provided by Users of the Site including, without limitation:

 • the descriptions or photos of Items, including their accuracy and completeness;
 • the quality, legality, or safety of Items;
 • the Seller’s, exchanger’s, or giver’s title to the Items; or
 • any Seller’s or Buyer’s right to enter into a Transaction.

17.6 To the fullest extent permitted by law, you acknowledge and agree that any claim or dispute you have with any other User in connection with the Site is between you and such User and you irrevocably agree to release and hold harmless VINTED from any and all claims, demands, and/or damages (actual and consequential) of every kind and nature, known and unknown, arising out of or in any way connected with such disputes. In entering into this release you expressly waive any protections (whether statutory or otherwise) that would otherwise limit the coverage of this release to include only those claims which you may know or suspect to exist in your favor at the time of agreeing to this release.

17.7 VINTED will not be liable for any loss or damage caused by a virus, distributed denial-of-service attack, or other technologically harmful material that may infect your computer equipment, computer programs, data, or other proprietary property due to your use of the Site (or the content on the Site), or any website linked to the Site.

17.8 VINTED is not responsible for any third party service providers that you integrate into your account. VINTED will not be liable for any loss or damage that may arise from your use of services provided by such third party service providers.

17.9 Damages. You acknowledge that you as the User are responsible for upholding all applicable legal obligation, including these Terms, and that you  are responsible for any and all claims, liabilities, costs, and expenses arising out of (i) your use of the Site, (ii) any breach of these Terms by you or any user of your Account, (iii) your violation of any applicable laws, rules, and regulations, (iv) your Content, or (v) your negligence or willful misconduct. You further acknowledge that you may be liable for damages caused to VINTED, its affiliates, service providers or any third persons and their representatives, caused by your conduct.

17.10 To the extent permitted under applicable laws, VINTED disclaims all responsibility for the behavior of Users and/or Visitors when they use the Site. VINTED is not responsible for the poor implementation of, or the failure to implement, Transactions by Users.

18. MISCELLANEOUS 

18.1 Force Majeure. VINTED shall not be in breach of these Terms nor liable for delay in performing, or failing to perform, any obligations under these Terms if such delay or failure result from events, circumstances, or causes beyond VINTED’s reasonable control. In such circumstances VINTED shall be entitled to a reasonable extension of the time for performing any such obligations under these Terms.

18.2 Data Charges. You are responsible for any charges that may apply to your use of our Site, including text-messaging and data charges if you access or use the Site on your mobile device. If you’re unsure what those charges may be, you should ask your mobile device service provider before using the Site. 

18.3 Additional Terms For VINTED iOS App.  The terms and conditions in this Section 18.3 apply to you only if you are using the VINTED app for the Site from the Apple Store (“VINTED iOS App”).  To the extent other terms and conditions of these Terms are less restrictive than, or otherwise conflict with, the terms and conditions of this paragraph, the more restrictive or conflicting terms and conditions in this paragraph apply, but solely with respect to the VINTED iOS App.  You acknowledge and agree that these Terms are solely between you and VINTED, not Apple, and that Apple has no responsibility for the VINTED iOS App or content thereof.  Your use of the VINTED iOS App must comply with the App Store’s applicable terms of use.  You acknowledge that Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support VINTED iOS Apps with respect to the VINTED iOS App.  In the event of any failure of the VINTED iOS App to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price, if any, for the VINTED iOS App to you.  To the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the VINTED iOS App, and any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any warranty will be solely governed by these Terms.  You and VINTED acknowledge that Apple is not responsible for addressing any claims of yours or any third party relating to the VINTED iOS App or your possession and/or use of the VINTED iOS App, including, but not limited to: (i) product liability claims, (ii) any claim that the VINTED iOS App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (iii) claims arising under consumer protection or similar legislation. You and VINTED acknowledge that, in the event of any third party claim that the VINTED iOS App or your possession and use of the VINTED iOS App infringes that third party’s intellectual property rights, VINTED, not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement, and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent required by these Terms. You must comply with applicable third party terms of agreement when using the VINTED iOS App. You and VINTED acknowledge and agree that Apple, and Apple’s subsidiaries, are third party beneficiaries of these Terms as they relate to your use of the VINTED iOS App, and that, upon your acceptance of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce these Terms against you as a third party beneficiary thereof.

18.4 No Waiver. The failure of either you or us to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not constitute a waiver of such right or provision. Any waiver of any provision of these Terms will be effective only if in writing and signed by the relevant party.

18.5 Prevailing Language. We may translate these Terms into other languages for reference and convenience of Visitors or Users; however, the Czech language version of these Terms shall be controlling in all aspects and shall prevail in case of any inconsistency with any other language version (if any).

18.6 Links to this Site. Unless otherwise set forth in a written agreement between you and us, if you desire to include a link to the Site on your website or to otherwise share a link to this Site, you must abide by our linking policy as follows: (i) the appearance, position, and other aspects of the link may not be such as to damage or dilute the goodwill associated with our name and trademarks; (ii) the link cannot utilize any trademark, service mark, or logo of VINTED without our prior written approval; (iii) the appearance, position, and other attributes of the link may not create the false appearance that you are sponsored by, affiliated with, or associated with VINTED; (iv) when selected by a user, the link must display this Site on full-screen and not within a “frame”; and (v) we reserve the right to revoke our consent to the link at any time and in our sole discretion.

18.7 Links on this Site. Links on this Site may direct you to third party websites that are not affiliated with us. Such websites are not controlled by us and therefore we are not responsible for the contents of any such website or any change or update of such websites. We provide you with these links for your convenience only, and the inclusion of any link does not imply we approve of or endorse the website or the content thereon. Please review carefully the third party website’s terms of use and other policies and make sure you understand them before you engage in any transaction. 

18.8 Communications with VINTED. You may provide notices, requests, information, and other communications to VINTED via the contact form. VINTED may provide notices, requests, information, and other communications to you via email, using the email address you provided when registering on the Site.

18.9 Independent Contractor. These Terms do not have the effect of creating a partnership, agency, joint venture, employee-employer, or franchise relationship.

18.10 Assignment. VINTED may transfer and/or assign these Terms or any or all rights and obligations under these Terms, in whole or in part, without your prior consent or prior notice to you. Such a transfer and/or assignment releases VINTED from all obligations under these Terms. You may not transfer or assign these Terms or any or all of your rights or obligations under these Terms, by operation of law or otherwise, without VINTED’s express prior written approval.

18.11 Notices to VINTED. A User may express objections regarding the access, use, or operation of the Site through a notification at any time. Notifications must be sent to VINTED using the form that appears on the Site or by emailing legal@vinted.cz.

18.12 Severability. If any part of these Terms is determined by any competent authority to be invalid, unlawful, or unenforceable to any extent, such term shall to that extent be severed from the remaining terms which shall continue to be valid and enforceable to the fullest extent permitted by law.

18.13 Entire Agreement. The Agreement, these Terms and all documents referred to in these Terms constitute the entire agreement between VINTED and you and supersede and extinguish all previous agreements, promises, assurances, warranties, representations, and understandings between VINTED and you, whether written or oral, relating to the subject matter of these Terms (or any document referred to in these Terms). You agree that in entering into these Terms you have not relied on any statement, representation, assurance, or warranty that is not set out in these Terms or any document referred to in them.